cirkel-geel

Doelstelling

De Stichting tot behoud van de Petruskerk heeft een belangrijke initiërende bijdrage geleverd aan het behoud van de Petruskerk voor Vught. Na de waardige herbestemming van het gebouw waarbij Stichting Anders Bezig Zijn, Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch, Vughts Museum, Wereldwinkel en Welzijn Vught zijn ondergebracht, richt de Stichting zich op het behoud van het kerkgebouw en de cultuur-historische objecten die zich hier bevinden.

cirkel-geel

Geschiedenis

Op 25 januari 2006 werd de Stichting tot Behoud van de Petruskerk Vught (de Stichting BPV) opgericht met als doelstelling‘ de instandhouding van de te Vught gelegen Sint Petruskerk’. De kerk had reeds enkele jaren zijn functie verloren en was dringend toe aan een grondige restauratie. Stucwerk viel uit de gewelven naar beneden. Delen van het gebrandschilderde glas vielen tussen de planken. Er werd gesproken over een mogelijke sloop van het gebouw. De Stichting BPV wilde – conform haar doelstelling – de mogelijke sloop voorblijven en startte een overleg met alle betrokken partijen om dit culturele erfgoed te behouden en te bemiddelen in het verkrijgen van de noodzakelijke financiën om de dringend noodzakelijke restauratie te bekostigen. Vooral nadat de toenmalige bisschop aan het bestuur van de stichting 'verlof gaf om de mogelijkheden verder te onderzoeken’ konden verdere plannen uitgewerkt gaan worden. Van de zijde van de Gemeente is toen enorme steun en medewerking ondervonden. De BV De Petrus werd opgericht door Vughtse ondernemers en nam de verantwoordelijkheid op zich voor de restauratie, verbouwing en toekomstige exploitatie. Een buitengewoon bewonderingswaardige en doorslaggevende daad, die uiteindelijk geleid heeft tot de realisering van het prachtige Ontmoetingscentrum DePetrus.

cirkel-geel

Bestuur

Voorzitter
drs. A.C.J.M. van Poppel

van poppel

Secretaris
W.A.M. Kievits

kievits

Penningmeester
(Vacature)

placeholder
cirkel-geel

Partners

Om haar doelen te realiseren, werkt de Stichting nauw samen met een groot aantal partners.

De partner met wie de Stichting het meest te maken heeft, is de Petrus BV, bestaande uit de ondernemers die aan de wieg van de restauratie van de kerk hebben gestaan en in belangrijke mate zorgdragen voor het onderhoud van het rijksmonument. De Petrus B.V. heeft voor geruime tijd de economische exploitatie van de kerk op zich genomen. Zij verhuurt de gebruiksruimten in de kerk aan de Stichting Ontmoetingscentrum Petrus.

Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus heeft tot doel om de exploitatie van het ontmoetingscentrum De Petrus in continuïteit te doen plaatsvinden. Daarbij staan het behoud van de kwaliteit van het ontmoetingscentrum, het bewaken van de financiële positie en de belangen van met name de vaste huurders voorop. De huurders die momenteel gebruikmaken van DePetrus zijn: Stichting Anders Bezig Zijn, Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch, Vughts Museum, Wereldwinkel en Welzijn Vught.

Parochiebestuur

Als juridisch eigenaar van DePetrus is het parochiebestuur eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor een termijn van 50 jaar heeft het parochiebestuur de economische exploitatie van het gebouw verpacht aan de Petrus B.V.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

De RCE ziet toe op de instandhouding van DePetrus vanwege zijn status als rijksmonument. De RCE beoordeelt alle periodieke aanvragen om instandhoudingssubsidie waarmee de belangrijke kwaliteiten van de kerk kunnen worden behouden. Ook als er incidentele aanpassingen zijn, beoordeelt de RCE de kwaliteit daarvan en geeft zij toestemming tot het uitvoeren van werkzaamheden.

cirkel-geel

Ambities

De Stichting Behoud Petruskerk Vught heeft nadat haar eerste doelstelling was bereikt zich voorgenomen zich ook sterk te willen maken voor het behoud, ook op lange termijn, van de in en aan het gebouw verbonden waardevolle cultuurhistorische elementen, zoals de gebrandschilderde ramen, de glas in lood ramen, de schilderijen en de muurschilderingen.

cirkel-geel

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een donatie aan een erkende ANBI biedt fiscale voordelen. Die voordelen zijn nog groter wanneer het een donatie aan een culturele ANBI betreft.

De Stichting Behoud Petruskerk Vught is een culturele ANBI en is geregistreerd onder het RSIN-nummer 815838682.

Klik op op ANBI overzicht 2020 voor meer detailinformatie over de staat van baten en lasten in 2020.